Όροι Χρήσης

O ιστότοπος της εταιρίας Angelina Mannequins-Shopfitting είναι ένας ιστότοπος τον οποίο δημιούργησε και διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία Βακάσης Γ.-Σταματελάτου Α. ΟΕ η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 082384104 και στοιχεία επικοινωνίας τηλ 210 4810088, e-mail info@angelina.gr.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του παρόντος ιστότοπου. Η χρήση του παρόντος ιντερνετικού ιστότοπου προϋποθέτει την αποδοχή των κάτωθι όρων εκ μέρους του επισκέπτη.

Οι όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του παρόντος ιστότοπου.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η εταιρία Angelina Mannequins-Shopfitting διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου.

Η εταιρία Angelina Mannequins-Shopfitting δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο συγκεκριμένο ιστότοπο.

Η εταιρία Angelina Mannequins-Shopfitting, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία Angelina Mannequins-Shopfitting στα πλαίσια των συναλλαγών της δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία, ωστόσο επιφυλάσσεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα ή λόγους ανωτέρας βίας.

Επίσης δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στον ιστότοπο, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.