Πολιτική Επιστροφών

Ο επισκέπτης οφείλει κατά την παράδοση των προϊόντων να ελέγξει τα προϊόντα που παραλαμβάνει (ως προς την ταυτότητα, αρτιότητα, κατάσταση, συσκευασία κ.ο.κ).

Επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί:

i. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος της εταιρείας (πχ λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην αποστολή κ.λ.π ) απεστάλησαν στον επισκέπτη προϊόντα που δεν παρήγγειλε και ο επισκέπτης προέβη καλόπιστα στην παραλαβή τους.
ii. Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος και κατόπιν ελέγχου ο οποίος πραγματοποιείται από την εταιρία (ο τρόπος ελέγχου συμφωνείται από κοινού).
iii. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να υπαναχωρήσει από την συναλλαγή.

Ο τρόπος επιστροφής και επαναπροώθησης των προϊόντων αποφασίζεται από την εταιρία. Σε περίπτωση μονομερούς επιστροφής, χωρίς πρότερη συνεννόηση, τα έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη ενώ η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μη παραλαβής του εμπορεύματος.

Ο πελάτης έχει προθεσμία να επικοινωνήσει για τη δήλωση του ελαττωματικού προϊόντος έως και 10 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του.

Επιστροφή χρημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις που παρατηρείται ελαττωματικό προϊόν και η εταιρία δεν είναι σε θέση να το επισκευάσει/αντικαταστήσει.